Simon Jaillais

Facilitator, Agile Coach, Agile Tour Rennes organizer, Hackathon organizer, LeanStartup, DesignThinking, HowToChangeTheWorld enthusiast!